Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr V/26/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie wyborów do Rady Seniorów Miasta Jasła.
22.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/25/2019 z dnia 19.02.2019 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr IV/108/2017 Burmistrza Miasta
Jasła z dnia 27.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego
schematu procedury kontroli podatkowej
19.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/24/2019 z dnia 18.02.2019 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o
przyznanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością
artystyczną i upowszechnianiem kultury w Jaśle w 2019 r.
18.02.2019 więcej
Zarządzenie nr V/23/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie: wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe
przedsięwzięć o charakterze sportowym, którym przyznano
dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Jasła
na 2019 rok
14.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/22/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
14.02.2019 więcej
Zarządzenie nr V/21/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku
mieszkaniowego
11.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/20/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej
Jasła.
11.02.2019 więcej
Zarządzenie nr V/19/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie powołania zespołu ds. ustalenia liczby osób
bezdomnych na terenie Gminy Miasto Jasło
01.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/18/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań z
zakresu zdrowia publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym na 2019 rok "
31.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/17/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r.
31.01.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się