Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr V/54/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie: ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków o
udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć o
charakterze sportowym
18.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/52/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkół Miejskich nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 2 z
Oddziałami Dwujęzycznymi, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Jasło.
18.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/51/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto
Jasło oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form
kształcenia na rok 2019
18.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/50/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
18.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/47A/2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami
10.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/49/2019 z dnia 04.04.2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego.
04.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/48/2019 z dnia 03.04.2019 r.
w sprawie: powołania Animatora Młodzieżowej Rady Miejskiej
Jasła.
04.04.2019 więcej
Zarządzenie V/47/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu finansowego samorządowych instytucji
kultury dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło za
2018 r.
04.04.2019 więcej
Zarządzenie V/46/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta
Jasła za 2018 r.
04.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/45/2019 z dnia 26.03.2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego
27.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się