Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr V/183/2019 z 31 grudnia 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
14.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/182/2019 z 31 grudnia 2019 r.
w sprawie: wyposażenia Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
w Otwartą Strefę Aktywności.
31.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/181/2019 z 30 grudnia 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r.
31.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/180/2019 z 27 grudnia 2019 r.
w sprawie: zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle.
27.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/179/2019 z 24 grudnia 2019 r.
w sprawie: ustanowienia osób redagujących stronę podmiotową
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle oraz
ustalenia zasad publikacji i aktualizacji informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle.
27.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/178/2019 z 19 grudnia 2019 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i sytemu pieczy
zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok.
19.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/177/2019 z 19 grudnia 2019 r.
w sprawie: wskazania trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta
Jasła do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Jaśle.
19.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/176/2019 z 18 grudnia 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
19.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/175/2019 z 17 grudnia 2019 r.
w sprawie: planu kontroli podatkowych na I półrocze 2020 roku.
17.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/174/2019 z 17 grudnia 2019 r.
w sprawie: wyboru ofert i przyznania środków na realizację
zadania publicznego na udzielenie mieszkańcom miasta Jasła
gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii
uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol w
2020 r.
17.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się